Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Kołacińska

Specjalizacje

Prawo handlowe i gospodarcze

 • wsparcie w procesie zakładania działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, z o.o., akcyjnej - przygotowywanie projektów umów spółek, statutów, przygotowywanie formalności związanych z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wsparcie w procesie przekształceń, fuzji i przejęć,
 • analizy stanu prawnego przedsiębiorstw przeznaczonych do zbycia (tzw. due diligence),
 • opracowywanie projektów statutów fundacji i stowarzyszeń,
 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa, w tym w zakresie wypełniania obowiązków korporacyjnych
  oraz obsługi organów spółek (m.in. zarządu, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników), a także sporządzania regulaminów i dokumentów wewnętrznych,
 • wsparcie w procesie likwidacji przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie czynności z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, m.in. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu obowiązującego prawa, z uwzględnieniem ocen ryzyka prawnego,
 • reprezentowanie w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych, w tym dotyczących odpowiedzialności
  opartej na przepisach kodeksu spółek handlowych,
 • zapewnienie współpracy z kancelariami notarialnymi i doradcami podatkowymi.

Prawo nieruchomości

 • sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence),
 • wsparcie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • wsparcie w procesie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów sprzedaży, darowizny, zamiany, umów deweloperskich,
  umów o roboty budowlane, umów najmu, umów dzierżawy i innych,
 • reprezentowanie w procesach negocjacyjnych dotyczących w/w umów,
 • reprezentowanie przed sądami, w tym sądami wieczystoksięgowymi,
 • reprezentowanie w sprawach m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • reprezentowanie w sprawach administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń
  i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji,
 • zapewnienie wsparcia specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa podatkowego.

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

 • sporządzanie projektów oraz opiniowanie i negocjowanie m.in. umów licencyjnych,
  umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, umów o współautorstwo,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich, osobistych i majątkowych,
 • obsługa prawna branży audiowizualnej: w szczególności z zakresu umów koprodukcyjnych (polskich i międzynarodowych), umów dystrybucyjnych, umów z twórcami i odtwórcami, umów o dofinansowanie projektów i produkcji filmowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz patentów,
 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących ochrony i naruszeń praw autorskich, ochrony praw własności przemysłowej oraz w sporach opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo umów

 • opracowywanie projektów umów,
 • wsparcie w procesach negocjacyjnych,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i pozasądowych związanych z dochodzeniem roszczeń
  m.in. z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, nienależytego wykonania umowy, kar umownych.

Prawo pracy

 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawa pracy: regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania,
  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie projektów i opiniowanie m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • wsparcie w procesach negocjacji z organizacjami związkowymi,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących m.in. roszczeń ze stosunku pracy,
  mobbingu, wypowiedzeń umów o pracę,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Prawo rodzinne

 • doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych o rozwód i separację,
  o podział majątku, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o przysposobienie,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Prawo spadkowe

 • doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku,
  o dział spadku, o uznanie za zmarłego,
 • sporządzanie opinii prawnych.